View on GitHub

Arduino Dokumentace

Proměnné a datové typy

Při psaní kódu pro Arduino mnohokrát narazíme na potřebu odkládat si někam výsledky výpočtu, volání funkcí a knihoven. Arduino (a obecně všechny mikrokontroléry) k tomuto účelu využívají paměť, které říkáme paměť operační, často také paměť RAM. V případě Arduina je tato paměť rozdělena na 8 bitové buňky, neboli paměťová místa. Do těchto buněk lze libovolně zapisovat a následně z nich lze i číst.

Abychom mohli Arduinu říct, se kterou paměťovou buňkou chceme pracovat, musíme mu dát její adresu. Adresa není nic jiného než číslo, které odkazuje na jednu konkrétní buňku v paměti. Program Arduina pak probíhá asi nějak takhle – ulož číslo 123 na adresu 0x070A a k číslu na adrese 0x00E8 přičti jedničku1.

Abychom si zjednodušili práci a nemuseli si pamatovat desítky číselných hodnot, vznikly v programovacích jazycích proměnné. Jsou to vlastně jména k adresám, na kterých jsou uložená data se kterými chceme pracovat. Tato jména jsou pouze pro nás, během překladu zdrojového kódu se jména převedou na konkrétní adresy, se kterými pak Arduino umí pracovat.

Příklad výše by pak v programovacím jazyku mohl vypadat následovně:

byte cislo_01 = 123;
byte cislo_02++;

A během překladu a následého nahrání tohoto kódu do Arduina se proměnná cislo_01 převede například na adresu 0x070A a cislo_02 na adresu 0x00E8.

Vytvoření nové proměnné

Způsob, jakým se v programovacím jazyku Arduina vytvoří proměnná je následující:

int cislo;

Tímto jsme řekli Arduinu, aby si v paměti vyhradilo prostor pro číslo o velikosti int a tento prostor se bude nadále jmenovat cislo. Slovo int je další prostředek programovacího jazyka, kterému říkáme datový typ. Každá proměnná musí mít právě jeden datový typ, který přesně určuje co se do proměnné dá uložit (číslo celé, desetinné, záporné, znak nebo řetězec znaků) a kolik buňek bude v operační paměti zabírat. Například již zmíněný typ int má velikost dva bajty (neboli 16 bitů) a lze do něj uložit záporná i kladná celá čísla v rozsahu -32768 až 327672.

Dalším příkladem může být:

char moje_promenna_01 = 12;

V tomto případě chceme vyhradit místo o velikosti (typu) char a zároveň do tohoto místa uložíme číslo 12. Všimněte si, že pro jména proměnných používáme výhradně znaky a-z, A-Z, čísla 0-9 a znak podtržítka _.

Pokud chceme pracovat se znaky a ne s čísly, můžeme to provést následujícím způsobem:

char znak = 'a';

Do proměnné znak jsme uložili číslo 97, které odpovídá ASCII znaku pro malé a. Co je to ASCII a jak přesně se v paměti ukládají znaky si povíme později. Zatím si pamatujme, že pro uložení jednoho znaku se používají jednoduché uvozovky '.

Co když chceme vytvořit prostor pro více, po sobě jdoucích čísel? K tomuto slouží hranaté závorky za jménem proměnné a této proměnné se pak říká pole:

int vice_cisel_1[10];
int vice_cisel_2[] = {1, 3, 5, 7, 11, 13, 17};
char retezec[] = "Ahoj svete!";

V prvním případě jsme si vytvořili prostor pro deset čísel typu int, který ale zatím nechceme vyplnit daty. V druhém případě jsme si vytvořili prostor pro 7 čísel a zároveň jsme do něj uložili užitečná data. V druhém případě jsme také do hranatých závorek neuvedli délku pole. Jelikož jsme zároveň pole vyplnili daty, délka se stanoví automaticky. Třetí příklad vytvoří pole a uloží do něj řetězec, který obsahuje pole znaků Ahoj svete!. Všimněte si použití dvojitých uvozovek ".

Základní datové typy

Jak jsme si již řekli, každá proměnná musí mít svůj datový typ, kterým můžeme přesně určit co v proměnné bude a jak bude velká. Základní datové typy jsou v následující tabulce:

typ velikost rozsah  
    signed unsigned
char 8 b
int 16 b
long 32 b
boolean 8 b true nebo false  

Tyto základní datové typy jsou pro celá čísla. Tabulka obsahuje název datového typu, počet bitů, které v paměti zaberou a jejich rozsahy. Kromě typu boolean, který se používá pro uložení logických hodnot true (pravda, logická jedna) a false (nepravda, logická nula), mají všechny ostatní typy dvě varianty – signed (znaménkový, lze ukládat i záporná celá čísla) a unsigned (neznaménkový, nemůžeme do nich ukládat záporná čísla). Ukažme si příklady použití těchto typů:

unsigned int cislo;
signed char zaporne_cislo = -100;
signed long pole_01[] = {-123, 12, 0, -1234567890};
unsigned char znak = 'x';
int cislo_02 = -48;
boolean pravda = true;

U předposledního příkladu chybí klíčové slovo signed nebo unsigned. Toto slovo je nepovinné a pokud jej neuvedeme, je proměnná automaticky se znaménkem.

Podívejme se ještě na neceločíselné datové typy, které jsou v druhé tabulce. Do takto označených proměnných lze ukládat desetinná čísla. Jejich nevýhodou je velká paměťová náročnost a také se oproti celočíselným typům mnohem déle sčítají, odčítají i násobí. Navíc, jejich reálná přesnost je v Arduinu přibližně 6 až 7 desetinných míst. Pokud používáte Arduino Uno nebo Mega, datový typ double je totožný s typem float. Zabírá v paměti pouze 32b. Double má smysl používat pouze s deskou Arduino Due.

typ velikost rozsah
float 32 b
double 64 b

A pár příkladů:

float cislo_03 = 12.5;
float cislo_04 = -0.0012;

Je také potřeba si uvědomit, že práce s desetinnými čísly není přesná. Nebudeme zbytečně zabíhat do detailů, pamatujte si ale, že výraz nám nemusí vrátit výsledek . Kvůli zaokrouhlování během výpočtu se může stát, že výsledek bude třeba . Kdykoliv jde použít celočíselný datový typ, použijte raději ten a typům jako float a double se vyhněte.

Velikost datových typů

Pokud vlastníte desky Uno, Nano, Mega a podobné (vpodstatě jakoukoliv desku, která obsahuje mikrokontrolér z rodiny AVR, tedy NE desky Due, Yún, apod.), pak vše co jsme si řekli výše platí. Jestli se teprve s Arduinem seznamujete a téma proměnných a datových typů je pro vás nové, doporučuji zbytek tohoto textu zatím přeskočit a pokračovat dále. Později se k tomuto textu můžete kdykoliv vrátit.

Velikosti základních datových typů, které jsme si ukázali v tabulkách výše, platí pouze pro Arduina, která obsahují mikrokontroléry z rodiny AVR. Pokud někdy v budoucnu přejdete na desku Due (případně na úplně jinou platformu než je Arduino), která obsahuje MCU z rodiny ARM, pak jsou velikosti a tedy i jejich rozsahy uplně jiné.

Na vině není samotné Arduino, ani firma Atmel, která MCU AVR vyrábí. Problém je v programovacím jazyku C/C++, který používáme. Jazyk C totiž striktně nespecifikuje velikost základních datových typu, vše záleží na použité architektuře. Například datový typ int má na AVR velikost 16 bitů, ale pro rodinu ARM nebo x86 je to 32 bitů. V případě jiných architektur to může být ještě jinak.

Není to chyba jazyka, jak by se na první pohled mohlo zdát, je to spíše jeho vlastnost. Pokud chceme psát kód, který bude přenositelný i na jiné platformy, který půjde použít na desce Uno, Due i jinde, pak je nutné s touto vlastností jazyka počítat. Co ale když opravdu nutně potřebujete vytvořit proměnnou o přesně dané velikosti?

K tomuto účelu slouží hlavičkový soubor <stdint.h>, který je součástí tzv. standardní knihovny jazyka C. Na začátku vašeho kódu stačí tento soubor includovat:

#include <stdint.h>

a od této chvíle lze používat typy jako:

// 8 bitový integer
int8_t  // znaménkový
uint8_t  // neznaménkový

// 16 bitový integer
int16_t  // znaménkový
uint16_t // neznaménkový

// 32 bitový integer
int32_t  // znaménkový
uint32_t // neznaménkový

// a další...

včetně užitečných konstant jako:

INT8_MAX // Maximální hodnota typu int8_t
INT8_MIN // Minimální hodnota typu int8_t
UINT8_MAX // Maximální hodnota typu uint8_t

// a další

Více podrobností a seznam všech typů a konstant pro architekturu AVR viz Standard Integer Types, nongnu.org.

 1. Adresy se většinou zapisují v šestnactkové soustavě. To se pozná předponou 0x před samotným číslem. 

 2. Z celého 16 bitového rozsahu typu int se 15 bitů použije na vyjádření hodnoty () a jeden bit bude představovat znaménko.