View on GitHub

Arduino Dokumentace

Knihovny

Důležitou součástí Arduina jsou knihovny. Jsou to jakési balíčky obsahující funkce, které můžeme ve svých projektech používat. Tyto funkce pak mohou realizovat nějaký složitější algoritmus nebo pracovat s externí součástkou nebo celým obvodem (např. gyroskop, maticová klávesnice, připojení k Internetu, …). Výhodou knihoven je to, že nás jako uživatele nezajímá co obsahují, ani jak jsou naprogramovány. K běžnému použití stačí znát jména funkcí a to, v jakém pořadí a jak je volat. O vše ostatní už se postará samotná knihovna.

Právě díky knihovnám je Arduino tolik oblíbené a tak univerzální. Každý zkušenější programátor si může napsat vlastní knihovnu, která řeší určitý problém a pak ji třeba publikovat na Internetu. Od tohoto okamžiku si ji mohou lidé stáhnout a uložit do Arduino IDE (podrobnosti o přidání nové knihovny do Arduino IDE viz sekci vývojové prostředí Arduina).

Práce s knihovnami

S každou knihovnou se pracuje trochu jinak a každá obsahuje jiné funkce. Je proto ždy nutné přečíst si dokumentaci nebo alespoň projít dodané příklady, které názorně ukazují její použití. Většina knihoven má dost intuitivní rozhraní a názvy funkcí samy napovídají jakou funkci provádějí.

Některé vlastnosti mají ale všechny knihovny společné. Obecně se můžeme setkat s dvěma druhy knihoven. Abychom nemuseli zabíhat do zbytečných detailů, pojmenujme si tyto dva typy statické a dynamické knihovny.

Statické knihovny

Funkce statických knihoven voláme přímo, společně se jménem knihovny a tyto funkce pak pracují nad společnými daty nebo jedním hardware. Takhle obecně to zní složitě, ukažme si to na příkladu knihovny Serial:

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 Serial.println("Ahoj svete!");
 delay(1000);
}

Jméno knihovny je Serial a obsahuje funkce jako begin() a println(). Co přesně dělají nás zatím nemusí zajímat. Důležité nyní je, že knihovna Serial je statická, takže pokud chceme volat její funkce, stačí napsat její jméno, znak tečky a hned poté název funkce a případně její parametry. Všechny funkce pak pracují nad jedním konkrétním rozhraním a všechny sdílí stejné nastavení a data.

Dalším příkladem může být práce s interní EEPROM pamětí:

#include <EEPROM.h>

void setup() {
 int i;

 // Zapiš do paměti EEPROM 20 znaků.
 for(i = 0; i < 20; i++) {
  EEPROM.write(i, 'a' + i);
 }

 // Přečti z paměti 20 znaků.
 for(i = 0; i < 20; i++) {
  int znak = EEPROM.read(i);
 } 
}

void loop() {}

Knihovna EEPROM je opět statická. Arduino obsahuje pouze jednu EEPROM paměť, a proto pokaždé když voláme funkce read() a write(), voláme je s jménem knihovny.

Dynamické knihovny

Druhý typ jsou knihovny dynamické. Před jejich prvním použitím musíme tyto knihovny tzv. inicializovat. To znamená, že zavoláme speciální funkci, která knihovnu nakonfiguruje a připraví pro následné použití. Výsledek této konfigurace se uloží do proměnné a my pak dále pracujeme s touto proměnnou. Výhotou techto knihoven je, že si můžeme v paměti Arduina nakonfigurovat jednu knihovnu vícekrát a s různým nastavením.

LCD displej používající knihovnu `LiquidCrystal`

Opět si to ukažme na příkladu. Typickým představitelem dynamických knihoven je LiquidCrystal, která slouží k práci s alfanumerickými LCD displeji. Následující příklad vytiskne na displej text Hello World a počet vteřin, které uběhly od spuštění Arduina.

#include <LiquidCrystal.h>

// Inicializace (konfigurace) knihovny. Výsledek
// se uloží do proměnné `lcd`.
// LCD displej je připojen k pinům 12, 11, 5, 4, 3 a 2.
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // Displej má 16 znaků ve dvou řádcích.
 lcd.begin(16, 2);
 // Na první řádek vytiskni text.
 lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 // Přejdi na řádek č. 2 (řádky se počítají od nuly)
 // a první znak (sloupec).
 lcd.setCursor(0, 1);
 // Vytiskni počet vteřin od spuštění.
 lcd.print(millis()/1000);
}

Pokud bychom k Arduinu později připojili druhý displej, stačí jej inicializovat a pracovat s ním stejně jako s prvním:

#include <LiquidCrystal.h>

// První diplej
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Druhý displej
LiquidCrystal lcd_dva(13, 10, 9, 8, 7, 6);

void setup() {
 // ...
 lcd.begin(16, 2);
 lcd_dva.begin(16, 2);

 lcd.print("LCD jedna");
 lcd_dva.print("LCD dva");
}

void loop() {
 // ...
}

Dynamické knihovny se tedy musí nejdříve inicializovat a pak se s nimi pracuje úplně stejně jako se statickými. Pouze se knihovní funkce nevolají s jménem knihovny, ale s jménem proměnné které jsme si sami zvolili.

Klíčové slovo include

V příkladech z předchozí sekce jste si možná všimli řádku:

#include <LiquidCrystal.h>

Toto je prostředek programovacího jazyka, kterým říkáme, že od této chvíle chceme pracovat s knihovnou LiquidCrystal. Od tohoto řádku se obsah této knihovny načte a my ji můžeme používat.

Tento řádek je důležitý a nelze jej vynechat u žádné knihovny se kterou chceme pracovat. Pokud bychom na řádek s include zapomněli, během nahrávání kódu do Arduina obdržíme chybové hlášení, které vypadá asi nějak takto:

MujProjekt.ino: In funcion 'void loop()':
MujProjekt:54 error: 'lcd' was not declared in this scope

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je knihovna Serial, která je běžnou součástí každého Arduina a zároveň je to nejpoužívanější knihovna. Před jejím použitím proto není potřeba vkládat řádek include.

Pod pokličkou

Těm z vás, kteří již někdy programovali s objektově orientovaném jazyce už je patrně jasné, jak knihovny fungují. Arduino používá jazyk C++ ze kterého využívá třídy právě pro knihovny. Každá knihovna je třída obsahující metody a atributy. Metody mohou být přetížené, třídy (knihovny) mohou využívat dědičnosti (to je např. případ knihovny Serial nebo Ethernet), atd.

Pokud dobře ovládáte C++, můžete si napsat své vlastní knihovny. Nic víc v tom není.